Skip to main content

Backward Design


MU-OP
  คำอธิบายรายวิชา :
ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ เป้าหมายการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการวัดผลการจัดการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ

 

 
เกี่ยวกับรายวิชา
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย): การออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ
ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ): Backward Design
คณะ/ส่วนงานผู้พัฒนารายวิชา: กองบริหารการศึกษา
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด: 4.5 ชม.
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 1-1.5 ชม.
ระดับของเนื้อหารายวิชา : ขั้นกลาง
รูปแบบการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง (self-paced)
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ภาษาไทย
Subtitle: มี
รายวิชานี้เหมาะสำหรับ : ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
  • ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่ท่านต้องการจะออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ 
  • ความสามารถในการอ่านและฟังภาษาอังกฤษ
  • การใช้งานอินเทอร์เน็ต และ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • LO1:ระบุความหมายของการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ
  • LO2:ระบุกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับได้
  • LO3:บ่งชี้เป้าหมายการเรียนรู้ที่คาดหวังได้
  • LO4:ระบุวิธีการวัดผลการบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้

  นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70%

  เอกสารประกอบการเรียนรู้ (ถ้ามี)
แหล่งข้อมูลความรู้เพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือใน Internet ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา
( link แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมภายนอก )
1. https://www.youtube.com/watch?v=d8F1SnWaIfE
2. https://www.youtube.com/watch?v=WsDgfC3SjhM
บทเรียนที่เกี่ยวข้อง (Related Courses)
(บทเรียนใกล้เคียงที่แนะนำ)
1. Measurement and evaluation (SPOC)
2. Understanding by Design
ทีมผู้สอนและทีมผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์
   
Course Staff Image #1    ชื่อ :ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
   เบอร์โทรติดต่อ:-
   อีเมล์:Thasaneeya.rat@mahidol.edu
   
Course Staff Image #1    ชื่อ : นางสาวจิราพร ธารแผ้ว
   เบอร์โทรติดต่อ:0-2441-9729
   อีเมล์:thanpaew@hotmail.com

ที่ปรึกษารายวิชา
Course Staff Image #1    ชื่อ : ผศ. ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์
   อีเมล์ :Nopphol.pau@mahidol.ac.th
Enroll
© MUx 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom Thailand
Student Online
0
logo_footer